آدرس کانال 74 تشکل دانشجویی

آدرس کانال 74 تشکل دانشجویی
صر دانشجو با جمع آوردی آدرس کانال های تلگرام تشکل های دانشجویی اصلاح طلب و منتقد، برای نخستین بار این لیست را جهت استفاده علاقمندان منتشر می نماید. این لیست بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد. در صورتی که آدرس کانال تشکلی قید نشده است با ارسال پیام به آدرس تلگرام
https://telegram.me/Asrdaneshjoo_admin ما را در تکمیل لیست یاری نمایید.
1 انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران https://telegram.me/anjomanfarabi
2 انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران …

آدرس کانال 74 تشکل دانشجویی

صر دانشجو با جمع آوردی آدرس کانال های تلگرام تشکل های دانشجویی اصلاح طلب و منتقد، برای نخستین بار این لیست را جهت استفاده علاقمندان منتشر می نماید. این لیست بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد. در صورتی که آدرس کانال تشکلی قید نشده است با ارسال پیام به آدرس تلگرام
https://telegram.me/Asrdaneshjoo_admin ما را در تکمیل لیست یاری نمایید.
1 انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران https://telegram.me/anjomanfarabi
2 انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران …
آدرس کانال 74 تشکل دانشجویی

خبرگزاری اصفهان